contact - sitemap - zoeken
MOMENTEEL
39829
leden

Topsport - Beloftevolle jongeren

Tot het academiejaar 2005-2006 kon VLP via Bloso topsportstatuten uitreiken aan de beloftevolle jongeren in het secundair onderwijs. Via dit topsportstatuut konden enkele dagen afwezigheid gewettigd worden in de school, voor deelname aan internationale wedstrijden. Vermits er geen ingeschreven leerlingen/topsporters meer zijn in de topsportschool “paardrijden”, participeert de VLP niet meer in een topsportschool en vervalt de mogelijkheid om topsportstatuten uit te reiken buiten de topsportschool.

In afwachting van een eventuele aanpassing aan de huidige regelgeving, kan je nu als beloftevolle jongere gebruik maken van de mogelijkheid die de omzendbrief SO 2005/04 (betreffende de afwezigheden en in- en uitschrijven in het voltijds gewoon secundair onderwijs en het deeltijds secundair onderwijs) biedt.

Om de volledige omzendbrief te bekijken, klik hier.

De belangrijkste vermelding in deze brief is:

2. Wettiging van afwezigheden

2.2. Door de school gewettigde afwezigheden.

Alle afwezigheden die noch van rechtswege gewettigd zijn, noch onder de noemer “problematisch” ressorteren, kunnen worden gewettigd door de school. Achterliggende filosofie hiervoor is dat in scholen afdoende deskundigheid én gezond verstand aanwezig is om, rekening houdend met het belang van de leerling maar ook met het belang van de schoolgemeenschap, individuele leerlingendossiers te evalueren en te beslechten.
In functie van het soort afwezigheden, bepaalt de inrichtende macht of de beslissingsbevoegdheid bij de directeur of zijn afgevaardigde dan wel bij de toelatings- of begeleidende klassenraad, naargelang het geval, ligt. Hoe dan ook dient geen aanvraag aan de administratie secundair onderwijs, afdeling beleidsuitvoering secundaire scholen, te worden voorgelegd.
Indien de school weigert een afwezigheid te wettigen, dan zullen de betrokken personen daartegen niet in beroep kunnen gaan bij het onderwijsdepartement. De regelgever legt ook niet op dat de school dienaangaande zelf een interne beroepsprocedure moet voorzien, al kan de inrichtende macht dat uiteraard wel op eigen initiatief doen.
Tegenover afwezigheden die worden gewettigd moeten geldige verantwoordingsstukken staan die, zoals gebruikelijk, ter inzage liggen van het verificatiekorps.
Het verificatiekorps (maar ook de onderwijsinspectie) heeft in dit verband geen enkel appreciatierecht, d.w.z. dat geen enkele uitspraak mag worden gedaan over de zinvolheid van de al dan niet wettiging van een afwezigheid. De autonomie van de onderwijsinrichters moet hier ten volle worden gerespecteerd.
[...]
Afwezigheden die door de school kunnen worden gewettigd, worden in 3 categorieën verdeeld:
[...]
b) Afwezigheden die verband houden met het gedurende een bepaalde periode van het schooljaar niet volgen van het lesprogramma, bv.:
[...]
- afwezigheid ingevolge individuele selectie voor een culturele of sportieve manifestatie;


Overleg schooldirectie

Het is aangeraden om bij de start van het nieuwe schooljaar met de schooldirectie te overleggen rond de deelname aan internationale wedstrijden die afwezigheden op de school veroorzaken.
Als de schooldirectie hierover problemen maakt, neem dan gerust contact op met VLP t.a.v. evi@vlp.be.Partners:

met steun van:

media partners:


 
rss feed
VLP © 2019 all rights reserved • Design by PwebDisclaimerhome - jumping - dressuur - eventing - mennen - reining - endurance - horse-ball - voltige - para equestrian