contact - sitemap - zoeken
MOMENTEEL
39964
leden

Informatienota vrijwilligers

Informatienota vrijwilligers

Gegevens sportfederatie

Naam: vzw Vlaamse Liga Paardensport
Adres: Jozef Hebbelynckstraat 2
9820 Merelbeke
Tel.:     09 245 70 11
Fax.:     09 245 70 12
E-mail.: info@vlp.be 

Sociale doelstelling:
De vereniging heeft tot doel binnen de territoriale grenzen van het Vlaamse Gewest: de bevordering en verspreiding van de paardensport in haar verschillende lokale, nationale en internationale vormen en toepassingen, zowel voor paarden als voor pony’s, het beheer en de coördinatie van wedstrijden op alle niveaus, ook voor alle erkende hippische disciplines van de FEI (Fédération Equestre International). De vereniging is voor de Vlaamse Gemeenschap de exclusieve zelfstandige vleugel van de KBRSF (Koninklijke Belgische Ruitersportfederatie) opgericht bij akte gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 1 maart 1947. Aldus is de vereniging de enige Vlaamse hippische sportfederatie welke onrechtstreeks erkend wordt door de FEI en door het BOIC (Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité) inzake paardensport. 
De vereniging heeft tevens tot doel het beheer en de coördinatie inzake diverse opleidingen en pedagogie inzake paardrijden, mennen, brevetteringen en recreatief hippisch gebeuren, alsook het sturen en het begeleiden van initiatieven om het hippische gebeuren in haar gebied mee te stroomlijnen en te coördineren.  
Teneinde haar doel te realiseren mag de vereniging met uitsluiting van elk winstoogmerk bijdragen en vergoedingen innen om de lasten en kosten m.b.t. de realisatie van haar doel te dekken. De vereniging kan roerende en onroerende goederen nodig voor de realisatie van haar doel huren, verwerven of bezitten, zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik.
Eveneens ter realisatie van haar doel mag de vereniging verenigingen groeperen welke binnen de sportieve en geografische grenzen van de vereniging gelijkaardige of overeenkomstige doeleinden onderschrijven, deelnemen aan activiteiten van regionale, gewestelijke of nationale federaties die gelijkaardige of overeenkomstige doeleinden onderschrijven, deelnemen aan activiteiten van buitenlandse nationale federaties en van internationale federaties die gelijkaardige of overeenkomstige doeleinden onderschrijven mits eventuele tussenkomst van de nationale koepelorganisatie, overeenkomsten sluiten met en tussen voornoemde federaties, overeenkomsten sluiten en afspraken maken met de nationale koepelorganisatie en met de Ligue Equestre Wallonie Bruxelles, dit alles evenwel zonder aantasting van de zelfstandigheid van de vereniging of beperking van het sportief volume of niveau. De vereniging kan tevens de regelgeving van toepassing op de paardensport coderen en uniformiseren, de regelgeving opstellen inzake liefhebbers- en beroepsstatuut en inzake de verplichtingen van de deelnemers aan de paardensportactiviteiten en -manifestaties en arbitragecommissies samenstellen om geschillen te beslechten welke bij de vereniging aanhangig worden gemaakt
 

Juridisch statuut: vzw
 

Verzekeringsinformatie
 

Waarborg:
De waarborgen zijn uitsluitend verleend aan de personen, niet aangesloten bij de Vlaamse Liga Paardensport vzw, die, buiten een arbeidsovereenkomst, een dienstencontract of een statutaire aanstelling, onbezoldigd en onverplicht vrijwilligerswerk verrichten ten behoeve van de verzekeringsnemer en/of zijn aangesloten clubs.  
Maatschappij: Arena
Polisnummer: LO 1 116 440 en BA 1 116 441
 

Kostenvergoeding

De vrijwilliger heeft jaarlijks de keuze om ofwel vrijwilligerswerk te verrichten volgens reële kostenvergoeding ofwel door een forfaitaire kostenvergoeding.
 
Wanneer de vrijwilliger kiest voor een reële kostenvergoeding zal hij of zij de nodige bewijsdocumenten inleveren bij VLP. Enkel aan de hand van officiële bewijsdocumenten (factuur, verplaatsingsdocumenten…) zal VLP de kosten terugbetalen.
 
Wanneer een vrijwilliger kiest voor een forfaitaire kostenvergoeding kan hij of zij maximaal 32,71 euro per dag en 1308,38 euro per jaar (kalenderjaar 2013) ontvangen voor het verrichten van o.a. volgende taken:
  1. Brevettenwerking coördineren
  2. Ondersteunen wedstrijdorganisatie
  3. Bijscholingen/infoavonden coördineren
    (Deze lijst is niet limitatief)
Bovenop de forfaitaire kostenvergoeding kan een vrijwilliger nog een km-vergoeding ontvangen (met een maximum van de wettelijke Bloso barema’s), voor maximaal 2000 km per kalenderjaar.
Een vrijwilliger die kiest voor een bepaalde kostenvergoeding kan in datzelfde jaar niet meer wijzigingen van kostenvergoedingssysteem.
 

Aansprakelijkheid

De vzw Vlaamse Liga Paardensport is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij het verrichten van vrijwilligerswerk.
Ingeval de vrijwilliger bij het verrichten van het vrijwilligerswerk de organisatie of derden schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware schuld.
Voor lichte schuld is hij enkel aansprakelijk als die bij hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt.
 

Geheimhoudingsplicht

Als vrijwilliger ben je gehouden tot de geheimhoudingsplicht zoals omschreven in het hiernavolgend artikel 458 van het strafwetboek:
"Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in rechte (of voor een parlementaire onderzoekscommissie) getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met een geldboete van honderd tot vijfhonderd frank".

Als vrijwilliger ben je gehouden tot de geheimhoudingsplicht zoals omschreven in het hiernavolgend artikel 458 van het strafwetboek: "Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in rechte (of voor een parlementaire onderzoekscommissie) getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met een geldboete van honderd tot vijfhonderd frank".

Meer informatie over de vrijwilligerswetgeving? KLIK HIERPartners:

met steun van:

media partners:


 
rss feed
VLP © 2019 all rights reserved • Design by PwebDisclaimerhome - jumping - dressuur - eventing - mennen - reining - endurance - horse-ball - voltige - para equestrian