contact - sitemap - zoeken
MOMENTEEL
39823
leden

Vergoedingen officials

De uitbetaling van de kostenvergoedingen voor de officials op VLP-wedstrijden gebeurt door de Vlaamse Liga Paardensport.
Ook de provinciale afdelingen volgen deze procedure.
Opmerking: de provinciale wedstrijden worden vergoed door de provinciale afdelingen.

Het algemeen principe is dat sinds 2014 de erkende officials die actief zijn op een VLP-wedstrijd een onkostenvergoeding krijgen door de Vlaamse Liga Paardensport dit omschreven zoals in het lastenboek van de discipline en het algemeen overzicht (details/discipline).
Op provinciale wedstrijden zal dit gebeuren door de provinciale afdelingen.
 
Er bestaat een convenant met FOD financiën van 2010 waar fiscaal vrijgestelde vergoedingen zijn in opgenomen. Onder de grens van het convenant worden de vergoedingen fiscaal vrijgesteld.

Voor de uitbetaling heeft de official de keuze uit vijf vergoedingsmogelijkheden:
 • Optie 1A: vergoedingen die vallen onder het convenant
 • Optie 1B: vergoedingen die vallen onder het verenigingswerk
 • Optie 2: vergoedingen vallen niet onder het convenant en bijgevolg zal een inkomstenfiche 281.50 worden opgemaakt.
 • Optie 3: de official kan factureren
 • Optie 4: de vergoedingen die vallen onder het vrijwilligerswerk
 • Optie 5: official wenst niet vergoed te worden
KLIK HIER VOOR HET ALGEMEEN OVERZICHT PER DISCIPLINE

De voorzitter van de jury (afhankelijk van de discipline kan dit een andere verantwoordelijke zijn, niet de organisator) heeft als bijlage aan het wedstrijdverslag een samenvattende staat, die wordt ondertekend door de desbetreffende officials
Deze vergoedingsmogelijkheid wordt individueel bepaald. In elk geval dient iemand van deze lijst die een vergoeding ontvangt, lid te zijn van VLP, minstens geregistreerd als sportassistant. Dit is niet van toepassing voor erkende buitenlandse officials.

Indien een kilometervergoeding wordt toegekend, dan wordt dat bepaald en betaald op basis van de werkelijk verreden kilometers. Het is de verantwoordelijkheid van de voorzitter van de jury (of andere verantwoordelijke niet organisator) om hier nauwgezet op toe te zien.

VLP zal al deze bijlagen aan de wedstrijdverslagen bijhouden en centraliseren in een register op naam van elke official.

 
BELANGRIJK!

De official blijft ten allen tijde verantwoordelijk voor de eigen (fiscale) situatie.

Indien die afwijkt van de meest gangbare situaties, lijkt het aangewezen om nog steeds contact op te nemen met persoonlijke adviserende instanties, vakbonden, mutualiteiten, RVA, VDAB, ...

Indien de official het zelfstandige statuut wil aannemen, lijkt het ook aangewezen om hierin advies te vragen bij deskundigen.
 

Werkwijze:

 • De officials moeten op een overzichtsblad alle nodige informatie noteren en aftekenen.
 • Het overzichtsdocument moet na de wedstrijd door een verantwoordelijke (afhankelijk per discipline) bezorgd worden aan de disciplineverantwoordelijke VLP. Officials die in orde zijn in 2019 dienen geen afzonderlijk invuldocument meer in te dienen. De uitbetaling van de officials kan pas gebeuren wanneer de boekhouding in het bezit is van de noodzakelijke documenten.
 • Schrijvers en secretariaatsmedewerkers dienen eenmalig het invuldocument in te vullen voor het jaar 2019. Nadient dient men enkel af te tekenen op de algemene verzamelstaat. Indien er gegevens gewijzigd zijn, dient elke persoon (official, steward, schrijver, ...) dit via het invuldocument medewerkers door te geven. Elke official zal hier zijn/haar steentje moeten bijdragen.
 • De VLP streeft ernaar om binnen de 14 dagen na de wedstrijd de officials te vergoeden indien VLP in het bezit is van alle correct ingevulde documenten.


Indien er voor optie 3 gekozen wordt:

 • Factuur opmaken per wedstrijd

De factuur kan ook reeds afgegeven worden op de wedstrijddag aan de verantwoordelijke die dit samen met het overzichtsblad en detaildocumenten bezorgt aan de VLP

 • Factuur opmaken aan:

VLP vzw

Jozef Hebbelynckstraat 2
9820 Merelbeke
BTW-nummer: 0465.222.391

 • Omschrijving:
zeker altijd soort wedstrijd, nummer wedstrijd en plaats van de wedstrijd vermelden
optioneel: taak op de wedstrijd
 • Info:
De factuur zal idealiter binnen de 14 dagen na ontvangst uitbetaald worden

Indien u hierover nog vragen hebt kan u contact opnemen met de disciplineverantwoordelijke of met de boekhouding (boekhouding@vlp.be).


Partners:

met steun van:

media partners:


 
rss feed
VLP © 2019 all rights reserved • Design by PwebDisclaimerhome - jumping - dressuur - eventing - mennen - reining - endurance - horse-ball - voltige - para equestrian